Związek Zawodowy KADRA

Początki Związku Zawodowego Kadra, działającego na naszej kopalni, sięgają 1989 roku, kiedy to po przemianach ustrojowych nasiliły się i tak już nabrzmiałe i przez nikogo nie załatwione problemy, dotyczące interesów pracowników inżynieryjno-technicznych, które dodatkowo nie znalazły zrozumienia w działających wówczas organizacjach związkowych, takich jak NSZZ "Solidarność" i Związek Zawodowy Górników. W pierwszej kolejności powstał Komitet Założycielski, który swoim działaniem doprowadził 6 października 1989 r. do Zebrania Wyborczego Związku Zawodowego Pracowników Dozoru, Nadzoru i Zarządu Górniczego przy KWK "Jankowice".

Zebraniu przewodniczył Wiesław Zawadzki - czł. Komitetu Założycielskiego. Zaproponował następujący porządek obrad:

1.    Zagajenie i wybór protokolanta
2.    Uchwalanie ordynacji wyborczej
3.    Ustalenie liczebności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
4.    Ustalenie listy kandydatów do ZZ, KR i na Zjazd Krajowy
5.    Wybór Komisji Skrutacyjnej
6.    Wybory
7.    Dyskusja
8.    Ogłoszenie wyników wyborów
9.    Ukonstytuowanie się władz Zarządu Zakładowego i Komisji Rewizyjnej
10.  Zakończenie.

Zebranie przez aklamację przyjęło proponowany porządek obrad.
ad.1
Prowadzący zebranie przedstawił założenia organizacyjne ZZ PDNIZG oraz projekt statutu. Zarówno założenia organizacyjne jak i statut zostały przyjęte jednogłośnie. Na protokolanta zebrania wybrano Andrzeja Morgałę.
ad.2
Projekt ordynacji wyborczej przedstawił Karol Sobik. Po dyskusji zebranie postanowiło 81 głosami przeciw 9, że przewodniczącego ZZ wybierał będzie zarząd spośród siebie. Pozostałe ustalenia ordynacji wyborczej przyjęto jednogłośnie.
ad.3
W toku dyskusji ustalono, że: Zarząd Zakładowy liczyć będzie 5 członków, Komisja Rewizyjna liczyć będzie również 5 członków, a na Zjazd Krajowy zebranie wybierze 3 delegatów wpłynęło - 147 deklaracji,
ad.4
Do Zarządu Zakładowego zgłoszono następujących kandydatów:
Wiesław Zawadzki, Tadeusz Chwałka, Jerzy Czechowicz, Hubert Tudzież, Stanisław Foltyn, Karol Sobik, Włodzimierz Barwinek.
Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono:
Bronisław Karamon, Wojciech Piecha, Józef Nosal, Andrzej Morgała, Zygmunt Białas, Jerzy Siemieniuk, Jacek Barczyk, Henryk Tajak.
Na Zjazd Krajowy zgłoszono:
Wiesław Zawadzki, Adam Nowakowski, Kazimierz Misiak, Stanisław Zięba,
ad.5
Do Komisji Skrutacyjnej zaproponowano: Krzysztofa Szymurę, Jana Jabłonkę, Henryka Nawrota, Stefana Kieczkę i Henryka Woźnicę.
Wszyscy kandydaci zarówno do władz, na delegatów jak i do Komisji Skrutacyjnej wyrazili zgodę na kandydowanie.
W/w skład Komisji Skrutacyjnej zaakceptowany został jednogłośnie.
ad.6
Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania i przeprowadziła wybory. W ich wyniku skład ZZ, KR i delegatów przedstawia się następująco:
do Zarządu Zakładowego wybrani zostali:
Zawadzki Wiesław, Czechowicz Jarzy, Tudzież Hubert, Foltyn Stanisław i Barwinek Włodzimierz,
do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:
Nosal Józef, Morgała Andrzej, Białas Zygmunt, Barczyk Jacek i Tajak Henryk,
delegatami na Zjazd Krajowy wybrani zostali:
Zawadzki Wiesław, Nowakowski Adam, Misiak Kazimierz.
ad.7
W dyskusji głos kolejno zabierali :
Sobik Erwin - co z majątkiem ZZ, czy będzie można wydzielić część dla nowo powstałego ZZ,
Foltyn Stanisław - w związku świadczenia nie są najważniejsze, sprawą najistotniejszą jest możliwość ochrony pracowników dozoru - ani "Solidarność" ani Związki Branżowe nie interesują, się tą grupą zawodową,
Grudzień Krzysztof - związek powinien pomyśleć o odchodzących na emerytury, po zakończeniu pracy zawodowej często popadają w zapomnienie,
Nowakowski Adam - wysokość składek członkowskich ustalić na dotychczasowym poziomie do czasu Zjazdu Krajowego,
Chwałka Tadeusz - czy będzie ktoś z członków oddelegowany do prowadzenia spraw związkowych.
ad.9
Po ogłoszeniu wyników wyborów Zarząd Zakładowy ukonstytuował się w następującym składzie:

przewodniczący - Wiesław Zawadzki
zastępca - Stanisław Foltyn
skarbnik - Hubert Tudzież
członkowie: Jerzy Czechowicz, Włodzimierz Barwinek

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w następującym składzie:

przewodniczący - Andrzej Morgała
zastępca - Józef Nosal

ad.10
Podjęto uchwałę o wysokości składek członkowskich - do czasu Zjazdu Krajowego w dotychczasowej wysokości. Na obecnym etapie Związek prowadzony będzie społecznie, bez oddelegowania.
Na tym zebranie zakończono.


Statut Związku Zawodowego Dozoru Górniczego "Kadra"
uchwalony na zebraniu założycieli w dniu 6.07.1989 roku, a zmiany statutowe na I Zjeździe Krajowym Związku w dniu 15 czerwca 1990 r. w Katowicach.

zobaczzobaczzobaczzobaczzobacz

Referat Przewodniczącego Zakładowej Organizacji ZZDG "KADRA" KWK "Jankowice" Wiesława Zawadzkiego, podsumowujący I kadencję w latach 1989 - 1993.

"Minęły cztery lata pierwszej kadencji ZZDG "KADRA" na naszej kopalni. Tak jak zakładaliśmy, powołanie naszego Związku było decyzją trafną i słuszną.
Pracownicy dozoru i kierownictwa uzyskali więcej praw i możliwości skutecznej obrony interesów pracowniczych. Lepiej można było dbać o warunki pracy i płacy naszych członków.
Bardzo aktywną rolę działacze naszego związku pełnili przy reformowaniu kopalni.
W czasie ubiegłej kadencji wprowadzono na naszej kopalni nową Zakładową Umowę Zbiorową, w której uregulowano wiele ważnych spraw płacowych i socjalnych dotyczących naszych członków. Należy zaznaczyć bardzo duży udział naszych działaczy związkowych w byłej Radzie Pracowniczej.
   Jak wiemy pół roku temu kopalnia nasza została Zakładem Rybnickiej Spółki Węglowej S.A. W związku z tym od kilku miesięcy trwają prace nad uzgodnieniem Zakładowej Umowy Zbiorowej dla pracowników Spółki.
Jest to praca bardzo trudna, ponieważ do Spółki należą kopalnie o różnych systemach płacowych oraz o znacznych różnicach w wielkości płac i świadczeń dla pracowników. Można podkreślić, że pracownicy naszej kopalni zasłużenie przodują w tych wielkościach.
Dlatego ważną i trudną sprawą dla nowo wybranego Zarządu naszego Związku będzie uzgodnienie takiej Zakładowej Umowy Zbiorowej RSW S.A., aby załoga naszej kopalni i członkowie naszego Związku nie utracili tego na co tak ciężko zapracowali w ostatnich kilku latach.
   Nie muszę przypominać, że w naszym Związku działamy społecznie, dlatego mało czasu i pieniędzy poświęcamy na organizowanie różnego rodzaju imprez rozrywkowych. Nasze składki związkowe są stosunkowo niskie, a imprez zorganizowano w przeciągu kadencji kilka. Na dzisiejszym zabraniu proponuję się zastanowić, czy nie zwiększyć wielkości składki i działalności finansowej związku.
   Z naszych składek wypłacamy świadczenia statutowe oraz wspieramy materialnie naszych członków, których w życiu spotkało nieszczęście.
W mojej działalności przewodniczącego związku starałem się rozgraniczyć sprawy obrony interesów całego dozoru od spraw związanych z działalnością produkcyjną poszczególnych pracowników dozoru. Jest to problem trudny. Starałem się go rozwiązywać jak najlepiej. O ile nie zawsze mi się udało, to proszę o wyrozumiałość. W związku z upływem kadencji dziękuję wszystkim członkom Zarządu za dobrą współpracę.
Zarząd Związku prosi o obiektywną ocenę swojej działalności."

Rybnik dnia 10.11.1993 r.

Sprawozdanie I kadencji Związku Zawodowego Dozoru Górniczego "Kadra"

zobacz    zobacz

Wybory na przewodniczącego ZZ "KADRA", podczas których na II kadencję ponownie został wybrany Wiesław Zawadzki.

Komisja skrutacyjna w składzie:
przewodniczący - Kuczera Roman
członkowie - Biela Czesław, Ciszewski Leszek, Karwot Janusz, Salamon Bogusław.

Po przeliczeniu głosów na przewodniczącego ZZ "KADRA" przy KWK "Jankowice" stwierdza:
W głosowaniu udział wzięło 90 osób, w tym ważnych głosów oddano 88, 2 głosy nieważne.
Na poszczególnych kandydatów oddano następującą ilośc głosów:

1. Gatnar Benedykt - 5
2. Grudzień Krzysztof - 4
3. Madzia Zbigniew - 7
4. Zawadzki Wiesław - 62

Protokół Zebrania członków Związku Zawodowego Dozoru Górniczego Kadra odbytego w dniu 08.02.1994.

Porządek Zebrania:
1. Zagajenie
2. Uhonorowanie emerytów - członków Związku
3. Wybory delegatów na Zjazd Krajowy ZZ Dozoru "Kadra"
4. Omówienie podstaw sporu zbiorowego z RSW
5. Dyskusja dotycząca Zakładowej Umowy Zbiorowej
6. Wolne wnioski

Zebranie rozpoczął i prowadził Przewodniczący - inż. Wiesław Zawadzki. Przedstawił propozycje porządku obrad: został on przyjęty jednogłośnie.
Przedstawił również zasady wyborów delegatów na Zjazd Krajowy. Zgodnie z kluczem wyborczym wynikającym z ilości członków, nasza organizacja zakładowa wybiera 3 delegatów.
Organizacja Zakładowa Postanowiła uhonorować członków związku, którzy w ostatnim okresie przeszli na emerytury. Symboliczne upominki z rąk członków Zarządu odebrali koledzy: Bulanda, Gomółka, Polewko, Bortlik, Łydziński, Charysz, Bobrzyk, Kołakowski; odbierze kol. Czernal.
Przystąpiono następnie do wyboru delegatów na Zjazd Krajowy. Zgłoszono kandydatury kolegów: Czechowicz, Drąg, Prochasek i Zawadzki. Propozycja zamknięcia listy kandydatów została przyjęta jednogłośnie.
W skład Komisji Skrutacyjnej powołani zostali koledzy: Kuczera i Michalski. Zebranie postanowiło przeprowadzić głosowanie w trybie jawnym.
W wyniku głosowania kandydaci uzyskali następujące ilości głosów:
Zawadzki - 53, Prochasek - 49, Czechowicz - 33, Drąg - 22.
Delegatami na Zjazd Krajowy zostali więc: Zawadzki, Prochasek i Czechowicz.
Prowadzący przedstawił powody i zasady sporu zbiorowego związków zawodowych z RSW.
W dyskusji poruszono następujące problemy:
- dozór z Zakładu Przeróbczego w nowej Umowie Zbiorowej ma obniżony o 0,05 współczynnik premiowy,
- na oddziałach powinny być egzemplarze Zakładowej Umowy Zbiorowej,
- dozór górniczy powinien występować o przyznanie mundurów górniczych - galowych i służbowych,
- łaźnia dozoru na szybie 6 jest zdewastowana - wystąpić do Dyrekcji Kopalni z wnioskiem o remont,
- wystąpić do Dyrekcji Kopalni o dokupienie kalendarzy "Kadry", z uwagi na zawarty w nich zbiór podstawowych przepisów i danych, bardzo przydatnych w pracy zawodowej.
Część poruszonej problematyki została wyjaśniona na miejscu, Pozostałe problemy Zarząd przedstawi Dyrekcji Kopalni.
Na tym zebranie zamknięto i zakończono.

Rybnik dnia 09.02.1994

Wykaz delegatów na Zjazd "Kadry" w Katowicach

1. Wiesław Zawadzki
2. Zbigniew Prochasek
3. Jerzy Czechowicz
4. Tadeusz Chwałka
5. Hubert Tudzież

Rybnik dnia 8.09.1994

Protokół z kontroli działalności finansowej ZZDG KADRA Kopalni Węgla Kamiennego "Jankowice" przeprowadzonej przez Zakładową Komisję Rewizyjną w dniu 12.12.96.

Komisja Rewizyjna w składzie:

Andrzej Morgała - przewodniczący
Stanisław Konsek - członek
Kazimierz Misiak - członek

przeprowadziła kontrolę działalności finansowej Związku za rok 1996 (do dnia kontroli włącznie).
W wyniku kontroli stwierdzono:

1. książki rozliczeń finansowych (przychodów i rozchodów oraz świadczeń statutowych) prowadzone sa na bieżąco. Odnotowywane są w nich wpływy, wydatki, daty i w razie potrzeby nazwiska.

2. zapisy w w/w książkach są zgodne z zapisami na rachunkach, fakturach i dowodach kasowych.

3. wpływy (wyłącznie ze składek członkowskich) zestawiane są przez Dział Finansowy Kopalni, dzięki zgodzie członków
na potracenia z listy płac.

4. wszystkie wydatki poniesione przez organizację związkową są poparte odpowiednimi uchwałami Zarządu i udokumentowane.

5. preliminarz budżetowy na rok 1997 ustalony został w realistycznym wymiarze, z uwzględnieniem stopnia inflacji.

Nieprawidłowość stwierdzona podczas poprzedniej kontroli, polegająca na braku Uchwał Zarządu o zmianach wysokości zasiłków statutowych została usunięta.

Reasumując komisja uważa, że działalność statutowa zgodna jest z uchwałami Związku i decyzjami Walnych Zebrań a dokumenty prowadzone są w sposób prawidłowy i czytelny.

Podpisy członków komisji: xxx                    Rybnik dnia 12.12.1996


Sprawozdanie z zebrania członków Związku Zawodowego "KADRA" przy KWK "Jankowice" odbytego w dniu 14.12.1996 r.

1. Na zebraniu udział wzięło 117 członków - na stan 228 członków związku. Zebranie mogło podejmować prawomocne uchwały ponieważ frekwencja wynosiła powyżej 50% stanu związku.

2. Zebranie miało charakter uroczysty w związku z obchodami "Dnia Górnika".

3. Zebranie otworzył Przewodniczący Związku Zawodowego KADRA inż. Zawadzki Wiesław przedstawiając porządek zebrania. Przewodniczący przedstawił Zebraniu całokształt działalności Zarządu Związku KADRA przy KWK Jankowice za okres roczny od poprzedniego zebrania.

4. Skarbnik związku mgr Tudzież Hubert przedstawił wykonanie budżetu związku za okres roczny i przedstawił planowany budżet na rok 1997.

5. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej mgr inż. Morgała Andrzej przedstawił sprawozdanie z kontroli realizacji budżetu i oceny projektu budżetu na 1997 r.

6. Zebranie wybrało Komisję Skrutacyjną w składzie:

Syrek Eugeniusz - przewodniczący
Zientek Tadeusz - członek
Szymura Krzysztof - członek
Macko Włodzimierz - członek

7. Przeprowadzono następujące głosowania przez Walne Zebranie:

- o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Związku "KADRA" z wykonania budżetu rocznego - Zebranie przyjęło jednogłośnie sprawozdanie Zarządu Związku KADRA przy KWK Jankowice z wykonania budżetu za rok 1996,
- o zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Związku Zawodowego KADRA - zebranie przyjęto jednogłośnie sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
- o uchwalenie budżetu związku na rok 1997 - Zebranie przyjęło z jednym głosem wstrzymującym budżet związku na rok 1997,
- o przyjęciu Uchwały propozycji podniesienia świadczeń statutowych - zebranie podjęło przy jednym głosie wstrzymującym się uchwałę o podniesieniu świadczeń statutowych w następującej wysokości:
urodzenia dziecka - z 60 zł na 100 zł
zgon członka rodziny - z 50 zł na 80 zł
zgon członka związku - 100 zł bez zmian

8. W czasie zebrania podziękowano za długoletnią działalność związkową pracownikom odchodzącym na emeryturę. Odchodzącym na emeryturę wręczono pamiątkowe upominki.

Przewodniczył: Zawadzki W.               Protokołował: Gatnar B.

Rybnik dnia 14.12.1996

Protokół z Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia członków ZZ "Kadra" przy KWK "Jankowice".

1. Otwarcia Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia członków ZZ KADRA dokonał Przewodniczący ZZ KADRA inż. Wiesław Zawadzki.
Przedstawił temat Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia członków ZZ KADRA - przystąpienie ZZ KADRA do Spółki „Eden".

2. Omówienie przez w-ce Przewodniczącego ZZ KADRA Pana Chwałka Tadeusz warunków i przyczyn wstąpienia ZZ KADRA do Spółki „Eden".

3. Po wystąpieniu w-ce Przewodniczącego nastąpiła dyskusja członków związku oraz zapytania:
- członek związku Wasiniewski Tomasz zapytał czy związki zawodowe muszą się zajmować wejściem do różnych spółek,
- członek związku Drąg Marek zapytał o kompetencje Rady Nadzorczej Spółki „Eden",

4. Walne Nadzwyczajne zgromadzenie członków ZZ KADRA jednogłośnie wybrało Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Wasiniewski Tomasz
2. Hyla Andrzej
3. Karwot Marian

w celu przeprowadzenia głosowania o podjęciu Uchwały Nr 1/97 z dnia 24.10.97r.

W Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu członków ZZ KADRA wzięło udział 42 członków. W przeprowadzonym głosowaniu:
- za przystąpieniem do spółki 39 osób,
- wstrzymujących się od głosu 3 osoby,
- przeciw przystąpieniu do spółki O osób

Walne Nadzwyczajne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 1/97 o przystąpieniu do Spółki z o.o. „Eden" z siedzibą w Rybniku przez objęcie 10 (dziesięciu) udziałów po 100zł (sto złotych), każda na łączną kwotę 1000zł (jeden tysiąc złotych).
.
Protokołował: Gatnar B.      Przewodniczył: Zawadzki W.   Rybnik dnia 24.10.1997

W dniu 18.02.1998 roku odbyły się po raz trzeci w historii związku wybory na:

Przewodniczącego ZZ "KADRA" Przy KWK "Jankowice"
Członków Zarządu ZZ "KADRA"
Członków Komisji Rewizyjnej
Kandydatów na Zjazd Delegatów PZZ "KADRA"

zobaczzobacz

Wyciąg protokołu walnego zebrania wyborczego ZZ KADRA przy KWK "Jankowice", przeprowadzonego w dniu 10.08.1988.

W wyniku przeprowadzonych wyborów ukonstytuowały się nowe władze zakładowej organizacji związkowej.
Zarząd pracować będzie w składzie:

Chwałka Tadeusz - przewodniczący,
Gatnar Benedykt - v-ce przewodniczący i skarbnik,
Drąg Marek - członek
Karwot Janusz - członek
Kremiec Henryk - członek

Komisja Rewizyjna:

Morgała Andrzej - przewodniczący
Kuśka Zdzisław - członek
Misiak Kazimierz - członek

Rybnik dnia 23.02.1998

W 2002 roku odbyły się wybory na przewodniczącego ZZ "KADRA", podczas których na kolejną kadencję ponownie został wybrany Tadeusz Chwałka.
W maju 2004 r. Związek Zawodowy "KADRA" Przy KWK "Jankowice" przekształcił się w Związek Zawodowy Dozoru i Nadzoru Górniczego "KADRA" przy Kompanii Węglowej S.A.

zobaczzobaczzobacz

Rybnik dnia 25.04.2006

Sprawozdanie z działalności Zarządu ZZDiNG„KADRA" przy Kompanii Węglowej S.A. za 2005 rok.

Koleżanki i Koledzy!
Upływa czwarty rok działalności obecnego Zarządu ZZDiNG „KADRA" przy Kompanii Węglowej S.A.. Zarząd w obecnej Kadencji pracował w następującym składzie:

Tadeusz Chwałka
Benedykt Gatnar
Wojciech Piecha
Leszek Buch
Łucjan Sobik
Mariusz Muszyński
Marek Drąg
Maria Źródłowska

Zarząd odbył w minionym roku dwanaście posiedzeń na których były podejmowane decyzje o działalności związku.
Zarząd w minionym roku zajmował się następującymi sprawami:

1. uczestniczył w pracach zespołu d/s socjalnych. Zespół ten spotykał się wiele razy w ciągu roku, zajmuje się takimi sprawami jak:
tworzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, sposobu podziału funduszu
przydzielaniem zapomóg pracownikom i emerytom - Karwot J.
podejmowaniem decyzji o wypoczynku dzieci i młodzieży podziałem funduszu na wyjazdy rekreacyjno - sportowe i wycieczki

2. Cały rok pracowaliśmy w Komisji Płacowej naszej kopalni. Spotkania w tej Komisji odbywały się co najmniej raz w miesiącu a polegały przede wszystkim na negocjacjach z Dyrekcją kopalni oraz innymi związkami zawodowymi działającymi w naszej kopalni poziomu płacy bazowej oraz relacji wskaźników płacowych w poszczególnych grupach zawodowych.

Rybnik dnia 25.04.2006

Protokół Komisji Mandatowej, Uchwał i Wniosków z Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Delegatów ZZDiNG "KADRA" przy Kompanii Węglowej S.A.

1.  Zebranie przyjęło:
     - sprawozdanie Zarządu ZZDiNG "KADRA"przy Kompanii Węglowej S.A. - sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

2.  Zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi

3.  Zebranie podjęło decyzję o utworzeniu Funduszu Strajkowego w wysokości 20 000 zł
     słownie: dwadzieścia tysięcy złotych.

4.  Walne Zebranie wybrało:

a/ - kol. Zbigniewa Pikusa - na Przewodniczącego ZZDiNG „KADRA"
b/ - kol. Andrzeja Przeliorza - na v-ce Przewod. ZZDiNG „KADRA"
kol. Marek Drąg
kol. Mariusz Muszyński
kol. Mariusz Nikel
kol. Maria Źródłowska - członkowie
kol. Michał Kocjan
kol. Tadeusz Francuz
kol. Marek Sobik
c/ - kol. Ireneusz Guzy - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
kol. Dariusz Kuczek    - członkowie
kol. Mieczysław Wojaczek
d/ - kol. Zbigniew Pikus -Delegaci PZZ „KADRA"
kol. Tadeusz Chwatka
kol. Bogdan Zuch
kol. Marek Drąg
kol. Daniel Walica
kol. Wojciech Dyczka

5. Zebranie przyjęło Budżet na 2006r.

Skład Komisji Uchwał i Wniosków

1  Janusz Karwot   
2.  Mariusz Jonszta   
3.  Leszek Cińcio


Rybnik dnia 22.02.2008

Program Zebrania Informacyjno-Sprawozdawczego Delegatów ZZDiNG „KADRA" przy Kompanii Węglowej S.A.

1. Otwarcie Zebrania przez Przewodniczącego Związku Zawodowego Dozoru i Nadzoru Górniczego „KADRA" przy Kompanii Węglowej S.A. i przedstawienie porządku Zebrania.

2. Zatwierdzenie porządku Zebrania.

3. Wybór protokolanta i Komisji Skrutacyjnej Uchwał i Wniosków.

4. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu ZZDiNG „KADRA" przy KW S.A. za 2007 r. przez Przewodniczącego Związku

5. Przedstawienie sprawozdania z działalności finansowej przez Skarbnika Związku za 2007 r.

6. Przedstawienie i przyjęcie budżetu ZZDiNG „KADRA" przy KW S.A. na 2008 r.

7. Wystąpienie Członka Komisji Rewizyjnej.

8. Głosowanie na kandydatów w celu uzupełnienia Zarządu Związku obecnej kadencji.

9. Dyskusja i wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad Zebrania Informacyjno-Sprawozdawczego Delegatów.

11. Delegaci obecni na zebraniu jednogłośnie przyjęli sprawozdanie finansowe za 2007 rok oraz budżet Związku i preliminarz wydatków na 2008 rok .

12. przewodniczący Zebrania przedstawił kandydatury kolegów , Jarki Zenona i Zucha Bogdana do Zarządu ZZDiNG „Kadra" w celu jego uzupełnienia .

13. W głosowaniu nad podanymi kandydaturami Jarki Zenona i Zucha Bogdana wzięło udział 39 Delegatów z czego:
- 38 głosów było za podanymi kandydaturami
- 1 głos nieważny.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej kolega Kurdzej Aleksander stwierdził że głosowanie jest ważne i do Zarządu ZZDiNG „Kadra" przy KW S.A. weszli koledzy Jarka Zenon i Zuch Bogdan.

14. W dyskusji i wolnych wnioskach nowo wybrani koledzy przedstawili swoje propozycje działania w Związku .

15. W związku z wyczerpaniem się programu Zebrania Informacjyjno-Sprawozdawczego Delegatów ZZD i NG „KADRA" przy KW S.A. Przewodniczący zamknął obrady.

Protokołował  Andzej Przeliorz         Przewodniczył Zbigniew Pikus

Rybnik dnia 10.03.2011

Sprawozdanie z działalności Zarządu ZZDiNG„KADRA" przy Kompanii Węglowej S.A. za 2010 rok.
Koleżanki i Koledzy!
Upłynął kolejny rok działalności obecnego Zarządu ZZDiNG „KADRA" przy Kompanii Węglowej S.A. jak i również dobiega końca obecna kadencja.

Zarząd w obecnej Kadencji pracował i pracuje w następującym składzie:

Zbigniew Pikus
Andrzej Przeliorz
Zenon Jarka
Michał Kocjan
Tadeusz Francuz
Bogdan Zuch
Marek Sobik
Mariusz Nikel
Mariusz Muszyński

Komisja rewizyjna w składzie;
Guzy Ireneusz, Wojaczek Mieczysław, Kuczek Dariusz.

Zarząd odbył w minionym roku 12 posiedzeń oraz szereg konsultacji, na których były podejmowane decyzje o działalności Związku.
Zarząd w minionym roku zajmował się następującymi sprawami:
1. uczestniczył w pracach zespołu d/s socjalnych. Zespół ten spotykał się wiele razy w ciągu roku, zajmował się takimi sprawami jak:
- przydzielaniem zapomóg pracownikom i emerytom ,
- podejmowaniem decyzji o wypoczynku dzieci i młodzieży.
- podziałem funduszu na wyjazdy rekreacyjno - sportowe, wycieczki i zapomogi.

2. Cały rok pracowaliśmy w Komisji Płacowej naszej kopalni. Spotkania w tej Komisji odbywały się co najmniej raz w miesiącu, a polegały przede wszystkim na negocjacjach z Dyrekcją kopalni oraz innymi Związkami Zawodowymi działającymi w naszej kopalni, poziomu płacy bazowej oraz relacji wskaźników płacowych w poszczególnych grupach zawodowych.

3. Byliśmy współorganizatorami Zakładowej Spartakiady piłki nożnej, turniejów sportowych z okazji „Barbórki", Turnieju Skata im. W. Guta, zawodów wędkarskich „zawodów barbórkowych, zawodów narciarskich. W naszej ocenie były to imprezy udane.

4. Zarząd w 2010 roku zorganizował dla swoich członków wyjazdy rekreacyjno-sportowe do Pogorzelicy, Grecji, Kątów Rybackich, Jastarni, Chorwacji, w których to wzięło udział około 380 członków Związku wraz z rodzinami. Były to imprezy w oczach uczestników bardzo udane. Zorganizowano dwie wycieczki do Ustronia, dwie wycieczki do Bukowiny Tatrzańskiej, Paryża, Lwowa, w których wzięło udział 300 członków Związku i ich rodzin.

W roku 2010 z naszych szeregów odeszło 12 koleżanek i kolegów na zasłużoną emeryturę. Zwyczajem lat poprzednich Zarząd zorganizował spotkanie na którym wręczono świeżo upieczonym emerytom podziękowania i skromny upominek.
Z okazji Barbórki oraz 20- lecia „Kadry" Zarząd zorganizował spotkanie członkiń oraz członków naszego Związku, którym przyznano odznaczenia.
W roku 2010 na wniosek Zarządu, Porozumienie Związku Zawodowego „KADRA" przyznało Honorowe Kordziki Górnicze następującym osobom: - zał. nr 1 (23 osoby)
Złotą Odznaką zostali odznaczeni : - zał. nr 2 (16 osób)
Srebrną Odznaką zostali odznaczeni: - zał. nr 3 (13 osób)
Honorowy Medal XX-lecia Kadry odznaczeni : - zał. nr 4 (20 osób)

Nasz Związek był współorganizatorem Gwarków dla dozoru, które uważamy za bardzo udane.
Nasi przedstawiciele w PKZP prawidłowo rozpatrywali wnioski pożyczkowe naszych członków Związku i strzegli ich interesów oraz potrzeb.
W dalszym ciągu, tak jak w latach poprzednich Zarząd zwracał uwagę na wzrost liczby członków Związku. Na przestrzeni 2010 roku przyjęto do naszego Związku 28 osób. Na chwilę obecną jest nas 579 osób z KWK i 20 osób z Centrum Południe. Czyli Związek liczy 599 osób w tym 76 pań. Wynik uważamy za zadawalający niemniej w dalszym ciągu należy poświęcać temu zagadnieniu więcej czasu i energii .
Dlatego aktywne działanie by utrzymać wysoki stan uzwiązkowienia naszej organizacji jest zadaniem priorytetowym w 2011 roku.
ZZD i NG „Kadra” wniósł na piśmie postulaty do nowego na rok 2011 regulaminu podziału środków z ZFŚS na 2011 r:
- przydzielanie wczasów indywidualnych dla każdego corocznie,
- zrównanie dofinansowania do wyjazdów grupowych i indywidualnych.

Zarząd podjął uchwały w sprawie wyborów delegatów oraz wyborów do władz Związku. Wybory na delegatów ustalono na 6 kwiecień 2011, natomiast wybory do władz Związku ustalono na dzień 29 kwiecień 2011 roku.
Przewodniczący Zbigniew Pikus

Rybnik dnia 20.04.2011

Protokół Komisji Skrutacyjnej z Zebrania Wyborczego Delegatów Związku Zawodowego Dozoru i Nadzoru Górniczego „KADRA"' przy Kompanii Węglowej S.A.

Skład Komisji Skrutacyjnej:

1. Kurdziej Aleksander - Przewodniczący
2. Osadnik Tadeusz
3. Kuczek Dariusz

W wyborach na Przewodniczącego Związku ZZD i NG „Kadra" wydano 61 kart do głosowania, w wyniku głosowania oddano:
60 głosy ważne
1 głosy nieważny
Kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

1. Pikus Zbigniew - 6 głosów
2. Przeliorz Andrzej - 54 głosy

Przewodniczącym ZZD i NG „KADRA" przy Kompanii Węglowej S.A. został wybrany kol. Przeliorz Andrzej

W wyborach do Zarządu ZZD i NG „Kadra" wydano 61 kart do głosowania. W wyniku głosowania oddano 61 głosów w tym ważnych 61 nieważnych O. Kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

1. Drąszczyk Jacek    55 głosów
2. Dziubak Wiesław    50 głosów
3. Francuz Tadeusz    55 głosów
4. Jendrzejek Korneliusz    55 głosów
5. Konsek Arkadiusz    47 głosów
6. Muszyński Mariusz    39 głosów
7. Nasiadka Tomasz    43 głosy
8. Nikiel Mariusz    27 głosów
9. Pikla Adam    53 głosy
10. Sączek Andrzej    50 głosów
11. Sobik Marek    45 głosów
12. Zuch Bogdan    46 głosów

Do Zarządu zostali wybrani:
Drąszczyk Jacek, Dziubak Wiesław, Francuz Tadeusz, Jendrzejek Korneliusz, Konsek Arkadiusz, Muszyński Mariusz, Nasiadka Tomasz, Piksa Adam, Sączek Andrzej, Sobik Marek, Zuch Bogdan.

W wyborach do Komisji Rewizyjnej ZZD i NG „Kadra" wydano 60 kart do głosowania. W wyniku przeprowadzonych wyborów oddano 59 głosów ważnych i 1 głos nieważny.
Kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

1. Benisz Marek    23 głosy,
2. Guzy Ireneusz    35 głosów,
3. Klaja Krzysztof    13 głosów,
4. Kowol Krystian    17 głosów,
5. Wiaterek Andrzej    28 głosów
6. Wojaczek Mieczysław    19 głosów.

W wyniku przeprowadzonych wyborów do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:
Benisz Marek, Guzy Ireneusz, Wiaterek Andrzej.

W wyborach na Delegatów na Zjazd Krajowy PZZ „KADRA" wydano 60 kart do głosowania, w głosowaniu oddano 60 głosów ważnych i O głosów nieważnych.
Kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

1. Adamczyk Krzysztof    60 głosów,
2. Ciepły Kazimierz    60 głosów,
3. Dyczka Wojciech    60 głosów,
4. Filec Dariusz    60 głosów,
5. Przeliorz Andrzej    60 głosów,
6. Rojek Piotr    60 głosów,
7. Rzaczek Wojciech    60 głosów.

W wyniku przeprowadzonych wyborów, Delegatami zostali wybrani:
Adamczyk Krzysztof, Ciepły Kazimierz, Dyczka Wojciech, Filec Dariusz, Przeliorz Andrzej Rojek Piotr, Rzaczek Wojciech.
Podpisy Komisji Skrutacyjnej.

Rybnik dnia 22.02.2013

Sprawozdanie z działalności Zarządu ZZDiNG„KADRA" przy Kompanii Węglowej S.A. za 2012 rok.

Szanowni Delegaci Związku Zawodowego Dozoru i Nadzoru Górniczego „Kadra" przy Kompanii Węglowej S.A.
Upłynął drugi rok działalności obecnego Zarządu ZZDiNG „KADRA" przy Kompanii Węglowej S.A. Zarząd w obecnej Kadencji pracował i pracuje w następującym składzie:

Andrzej Przeliorz — przewodniczący,
Bogdan Zuch- wiceprzewodniczący,
Tadeusz Francuz, Jacek Drąszczyk, Korneliusz Jendrzejek,
Arkadiusz Konsek, Tomasz Nasiadka, Adam Piksa, Andrzej Sączek,
Marek Sobik, Mariusz Muszyński, Wiesław Dziubak — członkowie zarządu.

Komisja rewizyjna w składzie;
Ireneusz Guzy, Marek Benisz, Andrzej Wiaterek.

Zarząd odbył w minionym roku 12 posiedzeń oraz szereg konsultacji, na których były podejmowane decyzje o działalności Związku.
Uchwalono 21 Uchwał Zarządu.
Zarząd w ubiegłym roku brał czynny udział w pracach zespołu d/s socjalnych. Zespół ten spotykał się wiele razy w ciągu roku, zajmował się między innymi:
- przydzielaniem zapomóg pracownikom i emerytom, podejmowaniem decyzji o wypoczynku dzieci i młodzieży,
- przygotowywał zmiany do „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
- pracowaliśmy w Komisji Płacowej naszej kopalni. Spotkania w tej Komisji odbywały się co najmniej raz w miesiącu a polegały przede wszystkim na negocjacjach z Dyrekcją kopalni oraz innymi Związkami Zawodowymi działającymi w naszej kopalni , poziomu płacy bazowej(105.50) oraz relacji wskaźników płacowych w poszczególnych grupach zawodowych.

Byliśmy współorganizatorami Zakładowej Spartakiady Piłki Nożnej, turniejów sportowych z okazji „Barbórki", Turnieju Skata im. W. Guta, zawodów wędkarskich, „zawodów barbórkowych, zawodów narciarskich .

Zarząd w roku 2012 roku zorganizował dla swoich członków wyjazdy na narty do Włoch, rekreacyjno-sportowe do Darłówka, Pogorzelicy, Dźwirzyna, Bułgarii, na Ukrainę, do Kątów Rybackich, Jastarni , Chorwacji, w których to wzięło udział 346 osób.

Zorganizowano dwie wycieczki do Bukowiny Tatrzańskiej, Budapesztu, Festyn Rodzinny w Świerklanach, Pożegnanie Lata w Wiśle. W wycieczkach tych wzięło udział 335 osób. W lutym zorganizowano zabawę karnawałową, na której bawiło się ponad 100 par.

W roku 2012 z naszych szeregów odeszło 17 członków na zasłużoną emeryturę. Zwyczajem lat poprzednich Zarząd zorganizował spotkanie, na którym wręczono świeżo upieczonym emerytom podziękowania i skromny upominek.

W roku 2012 na wniosek Zarządu, Porozumienie Związku Zawodowego „KADRA" przyznało Honorowe Kordziki Górnicze następującym osobom:
-    zał. nr 1 (15 osób )
Złotą Odznaką „Zasłużony dla Kadry" zostali odznaczeni :
-    zał. nr 2 (15 osób)
Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Kadry" zostali odznaczeni:
-    zał. nr 3 (15 osób)
Medalem Kadry zostali odznaczeni:
- zał. nr 4 ( 10 osób)
Medalem XX - lecia Kadry zostali odznaczeni:
- zał. nr 5 ( 13 osób)
Na wniosek Zarządu, Dyrekcja kopalni przyznała i wręczyła na uroczystościach barbórkowych naszym członkom dodatkowo 10 stopni górniczych i I Honorową Szpadę Górniczą ( zał nr 6).

Nasi przedstawiciele w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej rozpatrywali wnioski pożyczkowe, gdzie strzegli interesów oraz potrzeb członków naszego związku.

W dalszym ciągu, tak jak w latach poprzednich Zarząd zwracał uwagę na wzrost liczby członków Związku.
Na przestrzeni 2012 roku przyjęto do naszego Związku 53 osoby. Na chwilę obecną jest nas 622 osoby (617 KWK+4 KW S.A+1 FZZ) co stawia naszą organizację w pierwszym szeregu w ZZ „Kadra” Kompanii Węglowej S.A.
Wynik uważamy za zadawalający, niemniej w dalszym ciągu należy poświęcać temu zagadnieniu więcej czasu i energii. Dlatego aktywne działanie by utrzymać wysoki stan uzwiązkowienia naszej organizacji jest zadaniem priorytetowym.
Dziękujemy tym wszystkim, którzy walnie przyczyniają się do zachęcania wstępowania nowych członków w nasze szeregi.

Delegaci naszego związku w marcu 2012 r. brali udział w wyborach władz ZZ „Kadra” Kompanii Węglowej S.A. Bierzemy czynny udział w Zjazdach Krajowych PZZ „Kadra” oraz zebraniach ZZ „Kadra” Kompanii Węglowej S.A.
Nasi członkowie byli zapraszani i brali udział w szkoleniach nt. „Profesjonalny dozór górniczy. Partnerstwo na rzecz szkoleń i poprawy bezpieczeństwa pracy w górnictwie”. Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorem jest PZZ ,,Kadra".

Nasz Poczet Sztandarowy (Michał Menżyk, Jacek Drąszczyk, Jakub Ździarski) brał udział w wielu uroczystościach górniczych.

Informujemy tych, którzy tego nie wiedzą, iż jeden z naszych członków kol. Tadeusz Chwałka jest Przewodniczącym „Forum Związków Zawodowych". Do Organizacji tej należymy za pośrednictwem PZZ „Kadra”. Z Przewodniczącym Forum ZZ mamy bardzo dobre kontakty, wspiera naszą organizację, pomaga, doradza i odwiedza w biurze naszego związku.

Wciągu minionego roku Zarząd pomagał również w rozwiązywaniu indywidualnych problemów naszych członków, gdzie na kilkadziesiąt takich próśb większość udało się załatwić pozytywnie.
W dalszym ciągu zgodnie ze Statutem naszej organizacji będziemy reprezentowali interesy naszych członków w zakresie prawa pracy, spraw socjalnych, warunków bezpiecznej pracy i innych.
Przewodniczący Andrzej Przeliorz

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy, gdzie mieści się jej siedziba. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. Jest organizacją reprezentatywną w rozumieniu Ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego. Przewodniczącym Forum jest Tadeusz Chwałka, reprezentujący Porozumienie Związków Zawodowych "Kadra", do którego z kolei należy nasza organizacja związkowa.

zobaczzobaczzobacz

Tak w skrócie przedstawia się dotychczasowa działalność Związku Zawodowego "KADRA", na podstawie udostępnionego mi materiału przez obecnego jej przewodniczącego p. Andrzeja Przeliorza.

Tadek_Gacek (tedd55) - wrzesień 2013

Aktualizacja;  Dnia 11.11.2015 r. w wypadku samochodowym, w drodze powrotnej z obchodów Święta Niepodległości w Warszawie, zginął Tadeusz Chwałka, przewodniczący Forum Związków Zawodowych. Miał 62 lata.
Jak poinformowano w krótkim oświadczeniu opublikowanym przez prezydium Forum Związków Zawodowych, Tadeusz Chwałka zginął wracając z Warszawy do Częstochowy z obchodów Święta Niepodległości u prezydenta Andrzeja Dudy.