Historia szkoły górniczej przy KWK "Jankowice"

Odznaka ZSG17 września 1945 roku staraniem Centralnego Zarządu Przemysłu Węglowego w Katowicach powołano do życia na terenie kopalni "Jankowice" Szkołę Dokształcającą Zawodową dla kopalń „Jankowice” i „Chwałowice”, której zadaniem było kształcenie młodocianych robotników na dobrych fachowców potrzebnych w przemyśle górniczym. Obowiązki dyrektora tej 3-letniej Szkoły Dokształcającej Zawodowej pełnił w latach 1945 – 1946 Stanisław Warchał, a po nim w latach 1946–1952 Henryk Stefek. Przy szkole zorganizowano warsztat ślusarski i kowalski. Zarówno szkoła, jak i warsztaty mieściły się w przykopalnianych barakach.
Pierwszymi nauczycielami szkoły zostali: Stanisław Warchał, Henryk Stefek, Jerzy Winkler – higiena, ks. Mieczysław Mazanek – religia, Konrad Brachman – matematyka, język polski, nauka o Polsce, Wincenty Wita – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących, Kazimierz Byrdziak – fizyka, chemia, Alojzy Burda – maszynoznawstwo, - przysposobienie obronne, wychowanie fizyczne, kierownik warsztatów, Paweł Dronszczyk – instruktor, Alojzy Dronszczyk – instruktor do prac dołowych, Robert Pierchała – instruktor do prac dołowych, Wincenty Mura – instruktor do prac ślusarskich i Alojzy Juraszczyk – instruktor do prac ciesielskich. Naukę w szkole rozpoczęło 83 uczniów na wydziałach, górniczym i maszynowym. Pierwsi absolwenci opuścili szkołę w roku 1948 w liczbie 20 górników i 31 mechaników.

zobaczzobaczzobacz

Nowy budynek (wówczas dwupiętrowy) Zasadniczej Szkoły Górniczej w Boguszowicach przy ulicy Grunwaldzkiej oddano do użytku po Barbórce 1951 roku. Pierwszym dyrektorem szkoły został Paweł Maciejończyk (1913–2003) z Osin koło Żor, który uczył zarysu górnictwa i kierował placówką do roku 1973, kiedy to odszedł na emeryturę. Szkoła przygotowywała fachowców w specjalnościach: górnik węgla i górnik mechanik.
Dla zamiejscowych uczniów utworzono internat w nieczynnej jeszcze szkole w Chwałowicach. Internat pomieścił 160 uczniów zwerbowanych w innych regionach kraju, głównie z województw krakowskiego i rzeszowskiego. Opiekę nad nimi sprawował kierownik Jan Biela i dwóch wychowawców. Taki stan trwał do roku 1961, kiedy to w Chwałowicach otwarto ZSG. Wtedy też, w Boguszowicach, w jednym z czterech Domów Młodego Górnika, jakie wówczas posiadała kopalnia "Jankowice" utworzono internat dla 180 uczniów. Był to obiekt wybudowany w 1951 roku, stojący przy ulicy Grunwaldzkiej, pod numerem 19 (obecnie Jastrzębskiej), tuż za Domem Młodego Górnika nr 1.
W 1959 roku szkoła przyjęła nową nazwę: Zasadnicza Szkoła Górnicza Kopalni Węgla Kamiennego „Jankowice” w Boguszowicach.

zobaczzobaczzobacz

Od tego też roku zaczęło obowiązywać nowe zarządzenie ministerialne, że za zapewnioną pomoc materialną na czas nauki, uczniowie zostają zobowiązani do podjęcia pracy w kopalni po ukończeniu szkoły. Wraz z rozwojem kopalni, wzrosło zapotrzebowanie na fachowców, więc w 1970 roku szkoła wprowadziła dodatkowe specjalności: górnik technicznej eksploatacji złóż, elektromonter górnictwa podziemnego, mechanik maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego oraz mechanik maszyn i urządzeń przeróbczych. Rozbudowano warsztaty szkolne. Oprócz istniejącej stolarni za starą łaźnią kopalnianą i warsztatu mechanicznego przy szybie IV powstała obok szkoły sztolnia ćwiczebna. Dla uczniów klas trzecich utworzono na dole kopalni ściany szkoleniowe. Po odejściu Pawła Maciejończyka na emeryturę w 1973 r. szkołą przez rok kierował Jan Piechula, pracujący wcześniej w ZSG KWK "Rydułtowy".

zobaczzobaczzobacz

W latach 1974–87 dyrektorem szkoły był inż. Roman Wyleżuch. Za jego kadencji w szkole przybywało uczniów, na których ciągle wzrastało zapotrzebowanie w naszej kopalni. Planowana od dawna rozbudowa budynku szkolnego została sfinalizowana w latach 1987–91, kiedy dyrektorem był Ryszard Paprotny. Dobudowano trzecie piętro, uzyskując dodatkowe cztery sale lekcyjne oraz inne pomieszczenia. Z inicjatywy kolejnego, a zarazem ostatniego dyrektora szkoły górniczej w latach 1992–1998 mgr Andrzeja Waszeckiego powiększono lokal biblioteki szkolnej i czytelni, wyremontowano szatnie i łaźnie przy sali gimnastycznej oraz pomieszczenia dla nauczycieli wf-u, powstały korty do tenisa ziemnego. W 1995 roku zaniechano naboru do klas pierwszych. Ostatni absolwenci opuścili Zasadniczą Szkołę Górniczą dwa lata później. Łącznie w ZSG wykształciło się 5396 chłopców i dziewczyn.

Obok zasadniczej szkoły górniczej funkcjonowały w budynku szkolnym jeszcze inne jednostki szkolne związane z górnictwem. Były to:

- ZSZ dla Pracujących KWK „Jankowice” (Szkoła w latach 1968 – 78 szkoliła w specjalnościach: malarz, posadzkarz, monter urządzeń wodno-kanalizacyjnych).

- ZSZ dla Pracujących ZTKiGK w Boguszowicach (Szkoła działała w latach 1968 – 90 i wykształciła 240 absolwentów).

- Szkoła Przysposabiająca do Zawodu KWK „Jankowice” (Kształciła w latach 1979 – 91 uczniów na podbudowie siódmej klasy szkoły podstawowej).

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Boguszowicach (W latach 1989 – 92 przygotowywała uczniów do zawodów: gospodyni domowa, krawiec i elektromechanik).

-------------------------------------------------------------------------------

Z dniem 1 stycznia 1997 r. władze miasta powołały Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1, w skład
którego weszły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr l, powstałe w 1996 roku VI Liceum Ogólnokształcące w Rybniku, Liceum Zawodowe w Rybniku i od 1999 r. Gimnazjum nr 8 w Rybniku.

W roku 2000 mury szkoły opuścili ostatni absolwenci ZSZ. W latach 1990 – 2000 ukończyło tę szkołę 639 absolwentów takich specjalności, jak krawiec odzieży lekkiej, kucharz, ogrodnik terenów
zieleni, elektromechanik, mechanik i ślusarz.

9 czerwca 2001 roku, kiedy ta placówka oświatowa obchodziła 55 lecie, a kopalnia "Jankowice swoje 85 lecie, szkole nadano imię Marii Skłodowskiej-Curie. Sam akt nadania szkole imienia odbył się z udziałem biskupa Gerarda Bernackiego, który podczas uroczystej mszy poświęcił nowy sztandar szkolny, a w samej szkole odsłonił tablicę pamiątkową.

zobaczzobaczzobacz

Dzieje szkoły górniczej opracowałem na podstawie "Historii Boguszowic" Mieczysława Kuli oraz opracowania Ireny Gucwy i Anny Swobody "Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. M. Skłodowskiej-Curie w Rybniku-Boguszowicach".

----------------------------------------------------------
Tadeusz_Gacek (tedd55) - czerwiec 2012

Zobacz również:

Grono nauczycielskie ZSG i ZSZ

Galeria szkoły

Galeria klasowa

POWRÓT DO GÓRY