Kombatanci powstań śląskich i II wojny światowej

Fros AlojzyFros Alojzy - urodzony dn. 5.12.1916 r. w Rybniku. Uczeń Państwowego Gimnazjum w Rybniku, w którym zdał maturę w 1937 r. Ukończył podchorążówkę w Cieszynie. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. Z nastaniem okupacji hitlerowskiej uczestnik ruchu oporu w ZWZ, członek kierownictwa w rejonie rybnickim. Aresztowany w czerwcu 1943 r. przez gestapo. Więziony w Oświęcimiu. Uczestnik „marszu śmierci" w styczniu 1945 r. Po wyzwoleniu pracownik umysłowy w Hurtowni "Społem" w Rybniku, następnie w Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Górniczego i kopalni „Jankowice", skąd przeszedł na emeryturę. Działacz społeczny. Członek Związku Kombatantów R.P. Źródło: "Rybniczanie - słownik biograficzny" Longin Musiolik

Garbocz FryderykGarbocz Fryderyk (Walenty) - Urodzony dn. 10 lutego 1896 roku w Boguszowicach. Z zawodu górnik. Był członkiem POW Górnego Śląska i brał udział w trzech powstaniach śląskich. W III powstaniu uczestniczył jako dowódca plutonu w batalionie Nikodema Sobika. Odznaczony został Śląskim Krzyżem Powstańczym i brązowym Krzyżem Zasługi. Po 1922 r. przez 5 lat pracował w policji wojewódzkiej jako funkcjonariusz policji politycznej z siedzibą w Rybniku. Następnie otrzymał pracę jako strażnik w kopalni „Szyby Jankowice”. Przez 13 lat sprawował funkcję prezesa koła terenowego Związku Powstańców Śląskich. Podczas okupacji pracował w Bytomiu. W końcowym okresie wojny należał do konspiracyjnej rady zakładowej w kop. Jankowice i jako taki m.in. pomagał pełnomocnikowi rządu w jej uruchamianiu w pierwszych dniach po wyzwoleniu. Zmarł 12 października 1972 roku. Źródło: M . Kula "Boguszowice"

Gembalczyk Jan - urodzony dn. 26.04.1923 roku w Boguszowicach. Wstąpił do wojska polskiego we Włoszech 7.11.1944 r. Był strzelcem III Dywizji Strzelców Karpackich. W kampanii włoskiej walczył o Bolonię. Odznaczony Star War 1939-1945, Italy Star i War Medal 1939-1945. Do kraju powrócił z Wielkiej Brytanii 27.05.1947 r. Do czasu przejścia na emeryturę pracował w kopalni "Jankowice". Członek Związku Kombatantów RP. Zmarł 26.06.1996 r.
Źródło: "Rybniczanie - słownik biograficzny" Longin Musiolik.

Glawaty Franciszek - ur. 26.03.1916 roku w Chwałowicach. Wstąpił do wojska polskiego we Włoszech 15.11.1944 r. Żołnierz III Dywizji Strzelców Karpackich, III Kompanii Sanitarnej. W kampanii włoskiej walczył o Bolonię. Odznaczony Italy Star i War Medal 1939-1945. Do kraju powrócił z Wielkiej Brytanii w 1946 r. Do 1980 r. zatrudniony jako stolarz w kopalni Jankowice". Emeryt. Członek Związku Kombatantów RP.
Źródło: "Rybniczanie - słownik biograficzny" Longin Musiolik.

Gomola Dominik - ur. 11.05.1919 r. w Grodzisku, powiat Strzelce Opolskie. Aresztowany przez gestapo w 1942 r. i więziony w obozach koncentracyjnych w Gross Rosen i Buchenwaldzie. Wyzwolony w 1945 r. przez wojska alianckie. Po wojnie pracownik PKP, a następnie do emerytury kopalni „Jankowice". Mieszkaniec Rybnika — Boguszowic. Członek Związku Kombatantów RP, prezes Kola Związku Kombatantów w Boguszowicach.
Źródło: "Rybniczanie - słownik biograficzny" Longin Musiolik.

Grodoń Wincenty - ur. 29.03.1916 roku w Ligocie Rybnickiej. Harcmistrz, drużynowy III Drużyny ZHP im. Stefana Żółkiewskiego w Ligocie. W czasie okupacji działał w ruchu oporu w szeregach ZWZ AK i w Szarych Szeregach. Członek kierownictwa ZWZ AK na ziemi rybnickiej. W 1945 r. reaktywował działalność III Drużyny ZHP i został jej drużynowym. Był równocześnie członkiem Komendy Hufca ZHP w Rybniku. Włączył się do pracy w Hufcu po 1956 r. zostając członkiem Komendy. Był pracownikiem umysłowym kopalni „Jankowice". Zmarł 28.09.1981 r. Spoczywa w części komunalnej rybnickiego cmentarza.
Źródło: "Rybniczanie - słownik biograficzny" Longin Musiolik.

Klon Alojzy - Urodzony dn. 2.11.1901 roku, mieszkaniec miejscowości Rój. Po ukończeniu szkoły rozpoczął pracę jako rolnik w majątku "Baranowice" w Baranowicach. W tejże miejscowości należał do Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół". W lutym 1919 r. wstąpił do POW Górnego Śląska. Brał udział na terenie Baranowic w pierwszym powstaniu śląskim, natomiast w drugim powstaniu na terenie Żor, a w trzecim powstaniu w 5 kompanii II Baonu 13 pułku Żorskiego pod dowództwem Nikodema Sobika, uczestniczył w walkach na szlaku bojowym: Żory, Rybnik, Paruszowiec, Rudy, Bierawa, Sławęcice i Stare Koźle. Po powstaniu podjął pracę w kop. "Jankowice". Był członkiem Związku Powstańców Śląskich i Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół". Gdy doszło do wybuchu drugiej wojny światowej, wraz z innymi powstańcami walczył z bronią w ręku dochodząc aż do w okolic Pszczyny. Gdy jednak po rozgromieniu jego grupy przez znacznie większe siły wroga wrócił do Roja, został aresztowany i umieszczony w więzieniu w Żorach. Po paru dniach zwolniono go z więzienia ze względu na pogarszający się stan zdrowia, i objęto w marcu 1940 r. nadzorem policyjnym. W 1940 r. został przyjęty ponownie do pracy w kop. "Jankowice", lecz uległ wypadkowi i przebywał w szpitalu w Rybniku. Ze szpitala został jednak zabrany przez gestapo i więziony przez trzy miesiące w więzieniu rybnickim. Gdy wyszedł z więzienia, ponownie powrócił do pracy w kop. "Jankowice". Po wojnie w 1945 r. został zastępcą Naczelnika Gminy Rój, a gdy Gmina ta weszła w skład Gmin Zbiorowych, powierzono mu funkcję sołtysa w Roju. Przez dwadzieścia lat był radnym Gminnej Rady Narodowej i Gromadzkiej Rady Narodowej a przez dwie kadencje radnym Powiatowej Rady Narodowej. Ponad to, pełnił wiele innych funkcji społecznych. Za zasługi dla Polski odznaczony: Śląskim Krzyżem Powstańczym, Brązowym Krzyżem Zasługi. Srebrnym Krzyżem Zasługi. Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.

Kotyrba Benedykt - ur. 19.11.1924 roku w Ligocie Rybnickiej. Harcerz, w latach powojennych drużynowy III Drużyny ZHP im. Stefana Żółkiewskiego w Ligocie. W czasie okupacji uczestniczył w ruchu oporu jako kolporter gazetki "Zew Wolności" (pisma PTOP). W latach 1948-1949 organizator budowy domu harcerza w Ligocie. Pracownik umysłowy kopalni „Jankowice". Po 1957 r. członek Komendy Hufca ZHP w Rybniku. Długoletni przewodniczący Instruktorskiego Kręgu Seniora w Rybniku. Członek Związku Kombatantów RP Odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim OOP. Zmarł w listopadzie 2001 roku. Źródło: "Rybniczanie - słownik biograficzny" Longin Musiolik.

Musioł KarolMusioł Karol - Urodzony dn. 27.10.1905 w Biertułtowach. Ukończył średnią szkołę handlową w Wodzisławiu, pracował m.in. w biurze na kopalni "Jankowice". Brał udział w powstaniach śląskich. Odznaczony: Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi kl. I oraz Gwiazdą Górnośląską. W czasie wojny w 1940 r. wyjechał na roboty do Niemiec, gdzie został wcielony do wermachtu w charakterze magazyniera. 1944 r. - uciekł do aliantów i został osadzony w obozie pod Heidesheim. Po wojnie wrócił do Polski, wstąpił do PPS i podjął studia w Wyższym Studium Prawa Administracyjnego przy Ministerstwie Ziem Odzyskanych. W latach 1950 - 1953 pełnił funkcję przewodniczącego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Niemodlinie, a później aż 4 kadencje do 1965 roku był przewodniczącym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Opolu. Dał się poznać jako najbardziej znanym, powszechnie lubianym i szanowanym burmistrzem - legendą Opola. uważany jest za ojca opolskich festiwali piosenki. Karol Musioł zmarł 21 marca 1983 roku. Źródło: www,tpo.opole.pl

Smyczek LeopoldSmyczek Leopold - Urodzony dn. 7.11.1892 w Świerklanach Górnych. Pracował jako ładowacz m.in. w kopalni Jankowice. Ukończył szkołę ludową. Od lutego 1919 roku był członkiem POW Górnego Śląska. Brał udział w II i III powstaniu. Po podziale G.Śl. został komisarycznym naczelnikiem gminy Świerklany i prezesem miejscowej grupy ZPŚl. Był uczestnikiem obrony Śląska we wrześniu 1939 roku. Podczas II wojny przeszedł szlak bojowy: Węgry, Francja, Anglia. Pod koniec 1940 roku ze względu na zły stan zdrowia zdemobilizowany. Po 1945 roku był działaczem Zw. Weteranów Powstań Śląskich, a następnie ZBoWiD. Będąc w stanie spoczynku awansowany do stopnia oficerskiego. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP. Zmarł 11.2.1972 roku.  Źródło: Encyklopedia powstań Śląskich.
 

POWRÓT DO GÓRY