Opis instalacji przy # 3 (przed modernizacją)

Sercem instalacji podsadzkowej był zbiornik w kształcie cylindrycznym o średnicy fi 18,0m i głębokości 28,5m. Górna część zbiornika przeznaczona była do magazynowania piasku i kamienia - wydzielono oddzielny przedział na piasek i oddzielny na kamień. Dolną część zbiornika przeznaczono na pomieszczenia technologiczne w których usytuowano: dozowniki, zsuwnie, sita oraz rurociągi wodne. W dnie zbiomika usytuowane zostały dwa leje zmywcze oraz wlot do lunety podsadzkowej. W lunecie podsadzkowej poprowadzone zostały rurociągi podsadzkowe do szybu 3. Ponadto w zbiorniku podsadzkowym wydzielono przedział w którym zabudowano wyciąg towarowo-osobowy, klatkę schodową oraz kanał rurowo-wentylacyjny.

zobaczNad zbiornikiem na powierzchni zabudowano dwa tory kolejowe - jeden z mostem samowyładowczym do wyładunku piasku, drugi do dowozu i wyładunku kamienia. Obok torów nad zbiornikiem usytuowany był budynek z wieżą urządzenia wyciągowego. W budynku tym usytuowano zbiorniki nadziarna z punktem załadowczym do samochodów i pomieszczenia socjalne. Maszyna wyciągu towarowo-osobowego usytuowana była w budynku na poziomie +15,0m.

Zbiornik podsadzkowy wyposażony został w dwa niezależne układy technologiczne wytwarzania mieszaniny podsadzkowej z dwoma lejami zmywczymi. Każdy z układów technologicznych wyposażono w następujące urządzenia:
- wylot ze zbiornika piasku z zamknięciem.
- wylot ze zbiornika kamienia z zamknięciem,
- wylot awaryjny ze zbiornika piasku z zamknięciem,
- urządzenia dozujące z przenośnikami na piasek i kamień,
- zestaw sit ruchomych (wibrator) i stałych,
- zestaw zsuwni do mulenia awaryjnego,
- sieć rurociągów wodnych.
- wyposażenie leja zmywczego.
 
zobaczWspólnym wyposażeniem dla obu ciągów technologicznych były następujące urządzenia:
- zsuwnia przechylna dla zanieczyszczeń z piasku,
- kruszarnia zanieczyszczeń i nadziarna,
- obieg wozów i urządzenia dla odstawy nadziarna i zanieczyszczeń,
- rurociągi doprowadzające wodę w szybiku,
- rurociągi podsadzkowe w lunecie,
- instalacje wentylacyjne.
- instalacje elektryczne,
- wylot ze zbiomika kamienia z zamknięciem.
 
Dane instalacji podsadzkowej
- zapotrzebowanie masy podsadzkowej - 2 000 m3/d
- zapotrzebowanie wody - 1.5 x 2 000 = 3 000 m3/d
- dyspozycyjny czas podsadzania - 16 godz/d
- właściwy czas podsadzania - 8 godz/d
- wydajność rurociągu podsadzkowego fi 185mm - 500 m3/godz
 
Technologia wytwarzania mieszaniny podsadzkowej
 
Mieszanina podsadzkowa wytwarzana była z piasku z dodatkiem kamienia kruszonego (w ilości do 30%) i wody w stosunku 1:1. Piasek ze zbiornika podawany był dozownikiem taśmowym na sito ruchome w korycie zsypowym. Równocześnie ze zbiornika kamienia na to samo sito podawany był kamień kruszony o granulacji do 40 mm. Strumień wody skierowany na sito ruchome rozbijał opadającą strugę piasku i kamienia powodując w ten sposób wstępne mieszanie. Poniżej nad sitem stałym zainstalowany był drugi rurociąg z dyszą skierowaną na sito. Silny strumień wody wypłukiwał piasek i kamień, które to opadały do leja zmywczego. Nadziarna zatrzymane na sicie opadały poprzez zsuwnię rozdzielczą do kruszarki lub bezpośrednio do wozu. Pokruszone nadziarna kamienia kierowano ponownie wprost do leja zmywczego. Mieszanina podsadzkowa w leju zmywczym była dodatkowo rozcieńczana wodą doprowadzaną wprost do leja zmywczego - całość kierowana była już do rurociągów podsadzkowych. Mieszanina podsadzkowa rurociągami podsadzkowymi dostarczana była do miejsc podsadzania.

Opracowano na podstawie materiałów przygotowanych przez pracowników kop. z inicjatywy mgr inż. Andrzeja Grzonki, byłego dyrektora naszej kopalni.

tedd55 - październik 2013

POWRÓT DO GÓRY