Uroczystość przekazania sztandaru przechodniego Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych

"Dnia 7 maja 1973 r. o godz. 13.30 w cechowni kopalni odbyła się podniosła uroczystość przekazania sztandaru przechodniego Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych za zajęcie pierwszego miejsca we współzawodnictwie międzyzakładowym w roku 1972 przez załogę "Kopalni Jankowice". Wręczenia sztandaru Dyrektorowi Kopalni mgr. inż. Ludwikowi Jurasowi dokonał wiceprzewodniczący Rady Ministrów i minister Górnictwa i Energetyki mgr inż. Jan Mitręga oraz członek CRZZ - Przewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Górników Jan Leś. Przemówienia wygłosili Dyrektor Kopalni oraz Minister Górnictwa i Energetyki - Jan Mitręga, a decyzję o przyznaniu sztandaru przechodniego odczytał Przewodniczący Zarządu Głównego ZZG Jan Leś. Sztandar przechodni przekazała naszej Kopalni załoga Kopalni "Generał Zawadzki' w Dąbrowie Górniczej. W uroczystości uczestniczyli ponadto, Kierownik Wydziału Węglowego KW PZPR tow. Krasiński, Prezes Urzędu Górniczego mgr inż. Adam Szczurowski, I Sekretarz KP PZPR tow. Jan Poloczek, Sekretarz Prezydium PRN w Rybniku tow. Franciszek Machoczek, Naczelny Dyrektor RZPW mgr inż. Jerzy Kucharczyk, delegacje wszystkich Zjednoczeń PW oraz dyrektorzy kopalń i zakładów RZPW, a z kopalni „Jankowice": I sekretarz KZ PZPR tow. Jan Pawlas, II sekretarz tow. Emil Glenc, sekretarz Rady Zakładowej tow. Paweł Juraszczyk, Rady Robotniczej tow. Bolesław Ogaza, przewodniczący ZZ-ZMS tow. Józef Kolba, dozór kopalni oraz załoga pierwszej zmiany. Po uroczystości oficjalnej odbyło się spotkanie delegatów kopalni i zaproszonych gości w restauracji „Gwarek" w Jankowicach. Życzenia na piśmie z osiągniętego sukcesu przesłał załodze kopalni Członek Rady Państwa - Przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach gen. bryg. Jerzy Ziętek. Górnicy kopalni dostarczyli w ub. roku krajowej gospodarce ponad 2 mln ton węgla, wydobywając średnio dziennie blisko 7 tys. ton. Zwiększyli równocześnie w tym okresie dobowe wydobycie o około 150 ton, w porównaniu z rokiem poprzednim. Górnicy Jankowic osiągnęli również dobre rezultaty w zakresie wzrostu wydajności pracy, wprowadzenia nowoczesnych metod organizacji, techniki i technologii wydobycia, obniżki kosztów własnych, a także w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, opieki socjalno-bytowej nad załogą i ich rodzinami. Przybyły na uroczystość wręczenia sztandaru wicepremier i minister Górnictwa i Energetyki - Jan Mitręga złożył dzielnej załodze - nie najmłodszej już kopalni w Rybnickim Okręgu Węglowym, serdeczne gratulacje i życzenia dalszych osiągnięć w pracy zawodowej i życiu osobistym."
„Trybuna Ludu" Nr 128 (8874) z 9.5.1973 r.

___________________________________________________

"Odniesiony sukces - stwierdził m.in. dyrektor kop. „Jankowice" tow. Ludwik Juras - zawdzięczamy w pierwszym rzędzie pomyślnemu rozwojowi szlachetnego ruchu współzawodnictwa pracy, który objął wszystkie podstawowe roboty górnicze i pomocnicze. Wśród ofiarnej braci górniczej jankowickiej kopalni, najlepszymi wynikami produkcyjno-ekonomicznymi legitymują się zespoły ścianowe przodowych: Józefa Hliwy, Stanisława Mortki, Stanisława Mickiewicza, Czesława Małysiaka i Władysława Harembskiego, wykonujące średnio powyżej 130 proc. normy. Wysoką wydajność osiągają również brygady chodnikowe Jana Czechowicza, Aleksandra Bączkowskiego, Józefa Anduły - uzyskujące postęp po 7m (w chodnikach węglowych) na dobę. Na wyróżnienie zasługuje także zespół filarowy Władysława Stolarczyka, stale wykonujący swą normę powyżej 150 proc. W roku bieżącym do ,banku 30 miliardów' przodująca załoga kop. "Jankowice' zobowiązała się wnieść dodatkową produkcję wartości 15 mln zł."
"Trybuna Robotnicza' Nr 108 (9093) z 8.5.1973 r.

___________________________________________________

Album zdjęć z uroczystości przekazania sztandaru przechodniego Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych za zajęcie pierwszego miejsca we współzawodnictwie międzyzakładowym w roku 1972 przez załogę Kopalni "Jankowice" udostępniła Rodzina dyrektora mgr inż. Ludwika Jurasa , za co bardzo dziękuję.

Tadeusz_Gacek (tedd55) - 22 maja 2016