Pracownicy naszej gruby polegli za Ojczyznę na frontach i w obozach koncentracyjnych

Bryłka JanBryłka Jan - urodzony w 1878 r. w Gorzycach w dawnym powiecie raciborskim. Był cieślą z za­wodu. W 1896 r. wyemigrował do Westfalii. Tam działał w polskich organizacjach, między innymi w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół". W 1910 r. powrócił do Gorzyc. Pracował w kopal­niach w Pszowie, Radlinie i Boguszowicach. Uczestnik powstań śląskich, dowódca kompanii, działacz plebiscytowy. Radny gminy Gorzyce, członek Związku Powstańców Śląskich. Areszto­wany przez gestapo w sierpniu 1941 r. Więziony w Raciborzu i Opolu. Następnie wywieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, gdzie 5 stycznia 1942 r. został zamordowany. Źródło: "Rybniczanie - słownik biograficzny" Longin Musiolik

Hoła FeliksHoła F​eliks - urodzony dn. 28.05.1884 w Jankowicach, jako młody chłopak rozpoczął pracę w budującej się kopalni Blüchershachte (obecnie "Jankowice"). Brał udział w I wojnie światowej oraz w trzech powstaniach śląskich. Był organizatorem Polskiej Organizacji Wojskowej i aktywnym działaczem Związku Powstańców Śląskich. Do roku 1929 piastował urząd Naczelnika Gminy w Jankowicach, a później w Chwałowicach, jednocześnie był Naczelnikiem Okręgu przy Starostwie w Rybniku. Po aresztowaniu w październiku 1939 r. przez Niemców, przebywał wpierw w rybnickim więzieniu, a później w obozach: Sachsenhausen, Dachau i Buchenwald. W tym ostatnim zginął na "zawał serca" 20 kwietnia 1942 roku. Po wojnie jednej z ulic w Jankowicach nadano miano Feliksa Hoły. Jego nazwisko widnieje również na pomniku ku czci ofiar wojny w Chwałowicach. Źródło: "Jankowice Rybnickie" Robert Niestolik.

Wiktor KaniaKania Wiktor ps. "Andrzej", "Felek", Mrówka" - Urodził się 13 grudnia 1914 r. w Katowicach Dębie. We wrześniu 1939 r. walcząc w szeregach Obrony Narodowej w Żorach został ranny i po kapitulacji deportowany na roboty do Rzeszy. Po powrocie w 1940 r. pracował w kopalni "Jankowice". Tam wstąpił do ZWZ Inspektorat Rybnik. W lipcu 1943 r. objął dowództwo nad OP w Brennej o krypt. „Wędrowiec”. Oddziały te wykonały wiele akcji na niemieckie patrole i posterunki Żandarmerii, m.in. rozbrojenie aktywu NSDAP, Hitlerjugend i Volksbundu. Wiosną 1944 r. „Wędrowiec”, liczący ponad 60 ludzi, został włączony do 21 DP AK. Latem 1945 r. Kania rozpoczął działalność w cieszyńskiej Narodowej Organizacji Wojskowej w pow. Rybnik, a od października stanął na czele grupy w strukturach NSZ. Aresztowany w listopadzie w Żorach. zbiegł z więzienia 15 grudnia. Na początku 1946 r. dostał zadanie utworzenia KP „Leśniczówka". Podlegały mu tereny powiatów Rybnik, Cieszyn i Pszczyna. W ramach „Leśniczówki” powstały OP SOS, które przeprowadziły ponad 15 akcji sabotażowych, zaopatrzeniowych i egzekucyjnych przeciwko PUBB, PPS i PPR. 5 maja 1946 r. grupa operacyjna w sile 108 żołnierzy KBW oraz funkcjonariuszy UB i M0 zorganizowała zasadzkę we wsi Osiny. Kania został schwytany i zabity strzałem w skroń. Pochowany na cmentarzu w Żorach. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami. Źródło: Opr. Anny Pastusiak, FN Lublin/www,sosnowiec.pl

Wowra PawełRoman Kubica – urodzony 31.01.1898 r. Górnik (pracował przed wojną jako strażnik w Kop. Szyby Jankowice aresztowany 27.09.1939 r. Do lutego 1940 r. (do rozprawy sądowej) przebywał w więzieniu w Rybniku. Został zasądzony na pięć lat ciężkiego więzienia. Przez pół roku przebywał w Rędzieszynie przy budowie fabryki, potem przez rok w Pappenburg, skąd skierowano go do obozu w Mauthausen-Gusen. Zmarł 29.03.1945 r. Przed śmiercią był cały opuchnięty. Żona zmarłego o okolicznościach śmierci męża dowiedziała się od świadków z Bzia i Gotartowic. Źródło: "Boguszowice" Mieczysław Kula

Wowra PawełPaweł Kwoka – Urodził się 25.06.1896 r. Osiedlił sie w Boguszowicach i tu pracował jako górnik na miejscowej kopalni. Aresztowany 12.02.1942 r. za udział w powstaniach śląskich, za przynależność do Związku Walki Zbrojnej (Oddział Żory) i za przedwojenną pracę społeczno-polityczną. Z domu został przez gestapo zabrany o dwunastej w nocy. Pierwszy list napisał po czterech miesiącach. W sumie napisał cztery listy, przy czym pisał je ktoś za niego. On się tylko podpisywał. W Auschwitz przebywał przez sześć tygodni, potem przewieziono go do Mauthausen. Pracował w kamieniołomach. Zmarł w więzieniu 10.02.1943 r. Źródło: "Boguszowice" Mieczysław Kula

Wowra PawełWowra Paweł - urodzony dn. 14.03.1894 roku w Chwałowicach, mieszkaniec Jankowic. Brał udział w I wojnie światowej, należał do Polskiej Organizacji Wojskowej, a następnie uczestniczył w trzech powstaniach śląskich (1919-20-21). Jako górnik na Szybach Blücher (obecnie "Jankowice") aktywnie działał w związkach zawodowych, w związku Obrony Kresów Zachodnich i w Związku Powstańców Śląskich. Nigdy nie krył swoich propolskich przekonań. Po wybuchu wojny, 2 września 1939 został aresztowany i osadzony wpierw w rybnickim więzieniu, a potem w obozie Mauthausen, gdzie 20.04.1940 r. zmarł na "zawał serca". W Jankowicach jedną z ulic nazwano imieniem Pawła Wowry, a w Chwałowicach na tamtejszym pomniku umieszczono jego nazwisko. Źródło: "Jankowice Rybnickie" Robert Niestolik.
 

POWRÓT DO GÓRY