Opis instalacji przy # 3 (po modernizacji)

Instalacja do wytwarzania mieszaniny popiołowo - wodnej zlokalizowana jest na powierzchni w rejonie szybu 3. Mieszanina podsadzkowa wytwarzana jest na bazie własnych odpadów poflotacyjnych i popiołów lotnych z elektrociepłowni oraz elektrowni.
Zasadniczymi elementami instalacji do wytwarzania transportu mieszaniny podsadzkowej do wyrobisk kopalni są:
- stacja rozładowcza z wagonów i autocystern wraz z rurociągami przesyłowymi zlokalizowana na powierzchni szybu 3,
- zbiomiki retencyjne pyłu,
- mieszalniki i rynna transportowa z gęstościomierzem izotopowym wraz z instalacją zasilania w wodę lub odpad poflotacyjny zainstalowane na poziomie -24m w pomieszczeniach budynku podsadzkowni,
- rurociągi przesyłowe gotowej mieszaniny podsadzkowej do wyrobisk kopalni zabudowane w lunecie podsadzkowej na poziomie - 42m w budynku podsadzkowni oraz w szybie III.

zobacz

Opis wprowadzonych zmian.
Remont i przebudowa istniejącej instalacji umożliwia wytwarzanie mieszaniny popiolowo - wodnej w sposób pośredni. Przywrócono w ten sposób funkcję retencji popiolu w istniejących zbiornikach.
 
Modernizacja instalacji polegała głównie na:
- zabudowie w mieszalni dodatkowego mieszalnika wraz z rurociągami przesyłowymi,
- przywróceniu funkcjonalności istniejącym zbiornikom retencyjnym popiołu o pojemności 280m3.
 
Po przeprowadzonym remoncie i przebudowie, mieszanina popiołowo - wodna może być wytwarzana w dwóch niezależnych instalacjach:
- instalacja do wytwarzania mieszaniny popiołowo-wodnej w sposób bezpośredni,
- instalacja do wytwarzania,mieszaniny popiołowo-wodnei w sposób pośredni.
Instalacja do wytwarzania mieszaniny popiołowo-wodnej w sposób bezpośredni.
Zasadniczymi elementami instalacji są:
- stacja rozładowcza popiołów z cystern kolejowych oraz autocystern wraz z rurociągami rozładowczymi,
- dwa mieszalniki przepływowe - każdy o wydajności ok. 40 ton suchego popiołu na godzinę,
- urządzenia kontrolno-pomiarowe i automatyka,
- rurociąg sprężonego powietrza,
- instalacja zasilania w wodę lub odpad poflotacyjny,
- rynna transportowa mieszaniny wraz z gęstościomierzem izotopowym.
Instalacja obejmuje trzy zagadnienia:
- rozładunek popiołów,
 - przesył popiołu do mieszalni,
- przygotowanie mieszaniny.
 
zobacz
Rozładunek z wagonów odbywa się w oparciu o dwa rurociągi pyłowe DN100 wraz z przyłączami umożliwiającymi podłączenie trzech wagonów bez przetaczania.
   Rozładunek odbywa się po jednym wagonie. Do przełączania nitki rurociągu zastosowano zawory kulowe. Instalacja zasilana jest w sprężone powietrze z sieci kopalni poprzez zespół przygotowania sprężonego powietrza. Zespół umożliwia wytrącenie wilgoci oraz redukcję ciśnienia powietrza do wymaganych wartości.
   Rurociągami popiół transportowany jest bezpośrednio na poziom -24,25m do zabudowanych tam dwóch mieszalników rurowych. W mieszalnikach, na bieżąco, w trakcie rozładunku z wagonów lub z autocystern następuje wymieszanie popiołu z wodą dołową lub z odpadami poflotacyjnymi.
   Odpady poflotacyjne doprowadzone są w rejon mieszalników dodatkowym rurociągiem DN150, prowadzonym ze studni pomp przy zbiorniku odpadów poflotacyjnych. Ilość wody dołowej, oraz ilość odpadów poflotacyjnych, jest mierzona przepływomierzem elektromagnetycznym zabudowanym na wspólnym kolektorze dolotowym przed mieszalnikami. Regulacja ilości przepływającej wody oraz odpadów poflotacyjnych, odbywa się zdalnie za pomocą zaworów z siłownikami elektrycznymi.
   Bezpośrednio pod mieszalnikami, zabudowana jest rynna spustowa z urządzeniem do izotopowego pomiaru gęstości mieszaniny. Mieszanina przepływając przez rynnę poddawana jest ciągłej kontroli gęstości.
   Cała „mieszalnia” zabudowana jest w wydzielonym za pomocą ścianek działowych pomieszczeniu na poziomie -24,25m. Pomieszczenie jest pyło i akustycznie szczelne. Obsługa zaworów oraz obserwacja przyrządów pomiarowych odbywa się z zewnątrz z wydzielonego pomieszczenia do obsługi.
 
lnstalacja do wytwarzania mieszaniny popiołowo-wodnej w sposób pośredni.
Zasadniczymi elementami instalacji są:
- zbiomik retencyjny popiołu o całkowitej kubaturze ok. V= 280m3,
- mieszalnik przepływowy - o wydajności ok. 40 ton suchego popiołu na godzinę,

zobacz

- urządzenia transportujące i dozujące popiół do mieszalnika - aparat wydmuchowy zintegrowany z dozownikiem celkowym o wydajności do 50m3 popiołu na godzinę,

- stacja rozładowcza popiołów z cystern kolejowych oraz autocystern wraz z rurociągami rozładowczymi na zbiornik popiołu,
- urządzenia kontrolno-pomiarowe i automatyka,
- filtr przepływowy-pulsacyjny o powierzchni filtracyjnej F=ok. 60.0m2,
- instalacja zasilania mieszalnika w wodę dołową lub odpad poflotacyjny,
- rynna transportowa mieszaniny wraz z gęstościomierzem izotopowym,
- zespół urządzeń do przygotowania sprężonego powietrza,
- zespół sprężarki wraz z osuszaczem adsorpcyjnym na potrzeby powietrza sterowniczego.
 
Instalacja przeznaczona jest do produkcji mieszaniny popiołowo-wodnej o gęstości do około 1,4 t/m3, lub innej wg wymagań odbiorcy. Do wytwarzania mieszaniny zastosowany jest mieszalnik przepływowy, umożliwiający uzyskanie dużej wydajności przy wysokiej jednorodności i gęstości gotowej mieszaniny. Ma to istotne znaczenie dla szybkości wiązania mieszaniny oraz dla problemów związanych z koniecznością odprowadzania nadmiaru wody z wyrobisk kopalnianych.
   Zasada pracy instalacji polega na wytwarzaniu mieszaniny w oparciu o popiół wcześniej zgromadzony w zbiorniku retencyjnym. Zbiornik umożliwia zmagazynowanie popiołu w ilości okolo 28Om3. Rozładunek na zbiornik popiołu odbywa się ze stacji rozładowczej z wagonów. lstniejąca stacja rozładowcza została wyposażona w dodatkowe stanowiska, umożliwiające rozładunek na zbiornik. Dodatkowo możliwy jest rozładunek na zbiornik z autocystern samochodowych, z istniejącego stanowiska zlokalizowanego na placu manewrowym. Zbiornik wyposażony jest w urządzenie odpylające z filtrem pulsacyjnym, gwarantującym utrzymanie stężeń pyłów na wylocie odpowietrzającym zbiornika poniżej wymaganych odpowiednimi przepisami. Zbiornik zaopatrzony został ponadto w urządzenia do monitorowania poziomu oraz aerację leja zsypowego.
   Ze zbiornika, popiół podawany jest metodą transportu pneumatycznego, rurociągiem DN125 do zabudowywanego w istniejącej mieszalni na poziomie -24,25m, dodatkowego mieszalnika. Transport pneumatyczny ze zbiornika, odbywa się w oparciu o zabudowany pod zbiornikiem popiołu, dozownik celkowy zespolony z aparatem wydmuchowym.

zobacz

Bezpośrednio pod lejem zbiornika, zabudowane zostały dwie zasuwy umożliwiające odcięcie biegu popiołu. Jedna z napędem ręcznym do celów „remontowych”, druga z napędem pneumatycznym sterowana z układu „sterowania instalacją”. Po przetransportowaniu popiołu rurociągiem do mieszalnika następuje jego wymieszanie z wodą dołową. Zasilanie mieszalnika w wodę lub odpad poflotacyjny następuje z kolektora przed mieszalnikami poprzez dodatkowy rurociąg DN50. Na rurociągu zabudowane zostały dwa zawory: ręczny oraz sterowany elektrycznie. Ręczny - odcinający do celów remontowych oraz elektryczny do celów zdalnej regulacji przepływu wody.

   Wytworzona mieszanina spływa z mieszalnika do rynny spustowej mieszaniny, umożliwiającej obsługę trzech mieszalników. Układ taki pozwala na kontrolę procesu mieszania oraz umożliwia odpowietrzenie mieszaniny przed podaniem jej do otworów technologicznych. Dwa pozostałe mieszalniki umożliwiają wytwarzanie mieszaniny w oparciu o popioły rozładowywane bezpośrednio z wagonów.
Na wylocie rynny istnieje miernik gęstości, umożliwiający stałe monitorowanie gęstości mieszaniny.
Instalacja zasilana jest w sprężone powietrze z sieci kopalni poprzez zespół przygotowania sprężonego powietrza. Zespół umożliwia wytrącenie wilgoci oraz redukcję ciśnienia powietrza do wymaganych wartości.
Optymalizacja składu mieszaniny dokonywana jest przez pracowników obsługi w cyklu ręcznym z wykorzystaniem nowoczesnych elektronicznych sterowników.

Opracowano na podstawie materiałów przygotowanych przez pracowników kop. z inicjatywy mgr inż. Andrzeja Grzonki, byłego dyrektora naszej kopalni.

tedd55 - październik 2013

POWRÓT DO GÓRY