Klub Seniora

Klub Seniora przy SITG KWK „Jankowice” działa od jesieni 2000 roku. Powstał z inicjatywy pracowników kopalnianego dozoru i jednocześnie członków Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa przy naszej kopalni, którzy w tym czasie odeszli na emeryturę. Spotkanie założycielskie odbyło się 27 czerwca 2000 roku w klubie NOT, na które przybyli:

1 - Ze strony Z.O. SITG w Rybniku

 • v-ce Prezes – mgr inż. A. Sosna
 • Przewodniczący Komisji Seniorów – inż. W. Zając

2 - Ze strony KWK „Jankowice”

 • Dyrektor – Prezes SITG – mgr niż. A. Grzonka
 • Sekretarz Koła Zakładowego – mgr inż. A. Morgała

3 - Grupa inicjatywna emerytów

 • - mgr inż. L. Adamczyk, mgr inż. M. Seman, W. Mazur, A. Ochojski, B. Stężały.

Kolejne spotkanie inicjatorów z emerytami naszej kopalni, na którym podjęto decyzję o utworzeniu Klubu Seniora przy SITG KWK „Jankowice” odbyło się 19.09.2000 r. Wybrano wówczas Zarząd Klubu Seniora w składzie:

 • Leon Adamczyk – przewodniczący
 • Adam Nowakowski – v-ce przewodniczący
 • Roman Kuczera – skarbnik
 • Grzegorz Mrowiec – kronikarz

Na pierwszym, wyborczym spotkaniu obecni byli:

Grzonka A, Adamczyk L, Kuczera R, Bulenda B, Prochasek Z, Ciupka E, Tymusz A, Nowakowski A, Kowalski M, Fałat, Matuszczyk W, Gunia, Podleśny T, Charysz H, Solich E, Majewski P, Miera T, Marcisz St, Mrowiec G, Rostkowski Zd, Zwoliński J, Grudzień G, Ochojski A, Lebioda J, Połednik J, Musioł Zd,  Piechota B, Naczyński J, Kieczka S, Przeliorz S, Kuźnik T, Maciejończyk M, Kula R, Stabla J, Stężały B, Kurczak J, Trzop A, Kubla J, Bobrzyk A, Sobik K, Oleś R, Seman M, Mazur W, Kułach S, Łukasik J, Szewczyk E, Kuchcik L, Ogiński M.

Celem działania Klubu Seniora jest budowanie i zacieśnianie związków koleżeńskich, organizowanie życia kulturalnego i towarzyskiego byłym pracownikom naszej kopalni i ich rodzinom. Członkowie Klubu oprócz comiesięcznych spotkań, biorą udział w takich imprezach jak:

 • Odczyty
 • Koncerty
 • Wyjazdy do teatrów
 • Majówki w plenerze
 • Wycieczki rowerowe
 • Wycieczki autokarowe
 • Wyjazdy na narty i kuligi
 • Gwarki i Biesiady
 • Zabawy karnawałowe
 • Spotkania opłatkowe i Wielkanocne

Opracowano na podstawie Kroniki Klubu Seniora

------------------------------------------------------------

Aktualizacja - sierpień 2021

Po śmierci wieloletniego przewodniczącego Klubu Seniora przy SITG KWK „Jankowice" Leona Adamczyka, klub przyjął nową nazwę: Klub Seniora KWK „Jankowice” im. Leona Adamczyka. 

Obecny skład zarządu Klubu Seniora:

    prezes - kol. Joachim Pyka
    vice prezes  - kol. Roman Kuczera
    skarbnik Klubu - kol. Franciszek Groborz
    sekretarz i kronikarz - kol. Irena Adamczyk tel. 600 829 012        e-mail adamtech@poczta.onet.pl

 

Zobacz również:

"INFORMATOR" Klubu Seniora przy SITG KWK „Jankowice” im. Leona Adamczyka

Działalność kulturalno-rozrywkowa mgr inż. Leona Adamczyka w okresie pracy zawodowej

Działalność kulturalno-rozrywkowa mgr inż. Leona Adamczyka na emeryturze

Kronika działalności kulturalno - rozrywkowej Klubu Seniora przy SITG KWK „Jankowice” w latach 2000 - 2016

Kronika działalności kulturalno - rozrywkowej Klubu Seniora przy SITG KWK „Jankowice” w latach 2017 - 2018

Podsumowanie działalności Klubu Seniora w latach 2000 - 2017

Prasa o Klubie Seniora

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa

Stowarzyszenie jest apolityczną, samorządną i trwałą organizacją naukowo-techniczną zrzeszającą inżynierów i techników górnictwa, geologii i specjalności pokrewnych współdziałających z górnictwem.
Za datę powstania stowarzyszeniowego ruchu polskich inżynierów górniczych uznaje się rok 1892, w którym to absolwenci Akademii Górniczej w Leoben tworzą w Krakowie tajną reprezentację polskich górników i hutników o nazwie DELEGACJA.

Dzisiaj Stowarzyszenie skupia w swoich szeregach blisko 14.000 członków różnych specjalności, zatrudnionych w branży górniczej. Działa na terenie całej Polski poprzez 18 Zarządów Oddziałów oraz Koła w ilości prawie 200, obejmując swym zasięgiem zarówno górnictwo podziemne jak i górnictwo odkrywkowe, otworowe.
Działa we wszystkich dziedzinach prac geologiczno-poszukiwawczych jak i wydobywania kopalin: węgla kamiennego i brunatnego, rud miedzi, cynku i ołowiu, soli kamiennej, siarki, surowców chemicznych i mineralnych oraz surowców budowlanych i drogowych.
Obejmuje swym zasięgiem także: wyższe uczelnie górnicze, instytuty naukowe, biura projektowe i całe zaplecze techniczne. Działalność Stowarzyszenia oparta jest o Statut zatwierdzony na XXV Nadzwyczajnym Zjeździe SITG w dniu 7 listopada 2008 r. zmieniony 18 listopada 2011 r.
Podstawowymi celami SITG są w szczególności:

 • Integrowanie środowiska inżynierów i techników.
 • Kształtowanie opinii i ocen dotyczących górnictwa w Polsce.
 • Inspirowanie przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych na rzecz gospodarki narodowej i ochrony środowiska naturalnego.
 • Ochrona godności zawodu i reprezentowanie interesów członków SITG.
 • Krzewienie oświaty i kultury technicznej oraz upowszechnianie doświadczeń w dziedzinie nauki i techniki.
 • Doskonalenie systemu kształcenia kadr technicznych dla górnictwa i geologii, podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry technicznej oraz popularyzowanie twórców nowej techniki.
 • Kształtowanie etyki zawodowej inżynierów i techników.
 • Kultywowanie tradycji górniczych i ochrona zabytków techniki.
 • Budowanie i zacieśnianie związków koleżeńskich, organizowanie życia kulturalnego i towarzyskiego członków SITG i ich rodzin.

Działalność statutowa Stowarzyszenia oprócz jego jednostek organizacyjnych prowadzona jest w Głównych Komisjach oraz powoływanych zespołach roboczych. Zasadnicze działania tych zespołów to m.in.: organizacja kongresów, konferencji, sympozjów i forów dyskusyjnych.
Zarząd Główny wraz z Głównymi Komisjami organizuje co roku Sejmik Młodej Kadry i Kongres Seniorów.

W okresie między Zjazdami władze SITG stanowią Rada Krajowa, Zarząd Główny i Główna Komisja Rewizyjna

Źródło: www.sitg.pl

POWRÓT DO GÓRY